Jump to navigation

Kursplan

klass 7-9

Syfte

 …
eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor
ur olika perspektiv,
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp
och modeller,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhälls­
frågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och
värdera deras relevans och trovärdighet, och
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer,
arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar o välbefinnande o hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön o sexuell läggning.
• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning o geografi ska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt o ekonomiskt.
• Svenska välfärdsstrukturer o hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet o arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer o familjer o vad som finansieras genom gemensamma medel.
• Immigration till Sverige förr o nu. Integration o segregation i samhället.

Information och kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare o granskare av samhällets maktstrukturer.
• Olika slags medier, deras uppbyggnad o innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering o hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer o grupper framställs, till exempel utifrån kön o etnicitet.
• Möjligheter o risker förknippade med internet o kommunikation via elektroniska medier.

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd o betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• De nationella minoriteterna o samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning o rättigheter innebär.
• Demokratiska fri- o rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.
Etiska o demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter o skyldigheter.
• Rättssystemet i Sverige o principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning o lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld o organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter o brottsoffers situation.

Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens o det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin o vilka effekter de kan få för individer o grupper.
• Hur länders o regioners ekonomier hänger samman o hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
• Arbetsmarknadens o arbetslivets förändringar o villkor, till exempel arbetsmiljö o arbetsrätt.
Utbildningsvägar, yrkesval o entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke o till löneskillnader.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt o inflytande beroende på kön, etnicitet o socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende o välfärd. Begreppen jämlikhet o jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Politiska ideologier o hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting o kommuner.
Var olika beslut fattas o hur de påverkar individer, grupper o samhället i stort. Sveriges grundlagar.
• Några olika stats- o styrelseskick i världen.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder o konflikter i Sverige o världen. FN:s syfte o huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering o folkrätten i väpnade konflikter.
• Europeiskt o nordiskt samarbete, dess bakgrund o innehåll.
• Individers o gruppers möjligheter att påverka beslut o samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Grundvux (150p)

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och
utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både
möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer
och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger individen verktyg
för att orientera sig och ta ansvar för sitt handlande i en komplex värld.

 

Centralt innehåll

Individer o gemenskaper
• Befolkningen, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning
i Sverige och i andra delar av världen. Konsekvenser av detta, till exempel
socialt, kulturellt och ekonomiskt.
• Välfärdsstrukturer i Sverige och i andra delar av världen, deras funktion och
hur de finansieras.
• Migration förr och nu, dess orsaker och konsekvenser. Integration och
segregation i samhället.

Information o kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare
och granskare av samhällets maktstrukturer.
• Olika slags medier samt nyhetsvärdering. Mediernas bilder av individer och
grupper.
• Internet och kommunikation via elektroniska medier: möjligheter och risker.

Rättigheter o rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Demokratiska fri och rättigheter samt skyldigheter. Etiska och
demokratiska dilemman.
• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige.
• Rättssystem och principer för rättssäkerhet. Normuppfattning och kriminalitet.

Samhällsresurser o fördelning
• Hushållens, företagens och det offentligas ekonomi: samband och orsaker
till förändringar.
• Länders och regioners ekonomier: samband och orsaker till förändringar
i en globaliserad värld.
• Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor. Utbildnings­
vägar, yrkesval och entreprenörskap.
• Hur socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet påverkar utbildning,
boende, välfärd, ekonomiska resurser, makt och inflytande. Begreppen
jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande o politiska idéer
• Politiska ideologier och partier.
• Sveriges politiska system, Europeiska unionen, riksdag, regering, lands­ting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer,
grupper och samhället i stort. Grundlagar.
• Några olika stats och styrelseskick i världen.
• Aktuella samhällsfrågor i Sverige och världen. Internationell konflikthante­ring, FN och folkrätten.
• Europeiskt och nordiskt samarbete: dess bakgrund och innehåll.
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhälls­
utveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan
påverka beslut

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och proces­ser och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättig­ heter och skyldigheter, samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

KomVux, kurs 1a1 (50p)

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • [Sociologi] Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.

Kunskapskrav

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

KomVux, kurs 1a2 (50p)

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
 • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.

Kunskapskrav

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.  Eleven diskuterar översiktligt orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

KomVux, kurs 2 (100p)

Centralt innehåll

 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
 • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer.

Kunskapskrav

Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt diskutera deras styrkor och svagheter. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.

Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Exempel

Begrepp ur läroplanens centrala innehåll i SO för skolår 7-9 som har anknytning till denna uppgift:
Du ska veta om samhället:

 • Grupper (familj, skola, grannskap, staden, landet, EU, FN)
 • Media (TV, tidningar och internet och hur de påverkar oss)
 • Lagen  (mänskliga och andra rättigheter och skyldigheter)
 • Pengar (företag, facket, skatt, kommuner, bidrag).
 • Politiska beslut (i staden, i landstinget, i landet, i EU, i världen)

Media påverkar politiska beslut. Beslut i EU påverkar Stockholm. Alla är inte överens om hur den enda påverkar den andra, så du ska kunna analyserar från olika synvinklar.

Du ska vet lite om hur du påverkas, men också om hur du kan påverka, till exempel genom att säga vad du tycker och efter att du fyller 18 år genom att rösta i val. I vår demokrati har du möjligheter att hävda dina rättigheter men också skyldigheten att följa gemensamt fattade beslut.